Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

xqเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ ๑

แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร  ชุดที่ ๑

๑.    ก.                  ๒.   ข.                   ๓.    ค.                  ๔.   ง.                   ๕.   ก.

๖.    ข.                  ๗.    ง.                  ๘.    ก.                  ๙.    ค.                  ๑๐.  ค.

๑๑.  ข.                  ๑๒.  ค.                 ๑๓.  ก.                 ๑๔. ค.                   ๑๕.  ง.

๑๖.  ข.                 ๑๗.  ก.                                 ๑๘.  ข.                 ๑๙.  ข.               ๒๐.  ค.

๒๑. ค.                                  ๒๒. ก.                 ๒๓. ข.                 ๒๔. ข.                 ๒๕. ข.

๒๖. ก.                 ๒๗. ข.                 ๒๘. ค.                 ๒๙.  ข.                 ๓๐.  ค.

แบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร  ชุดที่ ๒

๑.      กระบวนการถ่ายทอดข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  และความรู้สึกจากผู้ส่งสาร      ผ่านสื่อหรือช่องทางไปยังผู้รับสาร  แล้วเกิดการเข้าใจความหมายร่วมกัน

๒.    การสื่อสารแบบสองทาง

๓.     ๕ องค์ประกอบ  ได้แก่  ผู้ส่งสาร  สาร  สื่อ  ผู้รับสาร  และผลของการสื่อสาร

๔.     การสื่อสารภายในบุคคล

๕.     ๗  ชนิด  ได้แก่  อาการภาษา  กาลภาษา  เทศภาษา  สัมผัสภาษา  เนตรภาษา  วัตถุภาษา

และปริภาษา

๖.      ผู้ส่งสาร คือ ดารารุ่ง รัศมี

สาร  คือ  การทักทายกัน

สื่อ  คือ  สื่อธรรมชาติ(เสียงแตรรถ)  สื่อบุคคล(ดารารุ่ง รัศมี)

ผู้รับสาร คือ  แสงดาว

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องประโยค

๑. จ. ประโยคขอร้อง                         (โปรด)

๒. ง. ประโยคคำสั่ง                           (อย่า)

๓.  ข. ประโยคปฏิเสธ                       (หารู้ไม่ว่า)

๔. ค. ประโยคความรวม                   (คำแสดงคำถาม – ไหม)

๕. ก. ประโยคบอกเล่า                       (ใครๆ – อนิยมสรรพนาม)

๖. ข. ประโยคความรวม                    (เหตุอยู่หน้า   ผลอยู่หลัง)

๗. ก. ประโยคความเดียว                  (แต่ในประโยคนี้  ไม่ใช่คำสันธาน)

๘. ค. ประโยคความซ้อน                  (ที่เกียจคร้าน – ประโยคย่อยขยายนาม  นักศึกษาในประโยคหลัก)

๙. ค. ประโยคความซ้อน                   (ผลอยู่หน้า   เหตุอยู่หลัง)

๑๐. ก. ประโยคความเดียว

๑๑. ก. (อาชีพ – อาชีพ)

๑๒. ค. (ก. คุยอย่างไร     ข. กำลังสำคัญ    ง. นางรองในวรรณคดีไทย)

๑๓. ข.

เฉลยแบบฝึกหัดระดับภาษา  ชุดที่ ๑

๑. ง. ระดับสนทนา                          ฉัน     คุณ     ค่ะ   นะคะ

๒. ข. ระดับทางการ                          ใบอนุญาตขับรถยนต์  นายศุกลวัฒน์

๓. จ. ระดับกันเอง                              หละ   กิ๊ก   แฟน

๔. ค. ระดับกึ่งทางการ                      ขาย   เดี๋ยวนี้   ลดระดับความเป็นทางการลง

๕. ก. ระดับพิธีการ                             สดุดี   วีรชน   สูญเสียชีวิต   สุคติ   สัมปรายภพ

๖. ก. ระดับพิธีการ                             แสดงมุทิตาจิต   พร้อมเพรียงเป็นสมานฉันท์  ปิติยินดี

๗. จ. ระดับกันเอง                              พรรคพวก   แกๆ  ว่าให้เต็มที่เลย

๘. ข. ระดับทางการ                          ซาบซึ้งในน้ำใจไมตรี   เดินทางโดยสวัสดิภาพ

๙. ง. ระดับสนทนา                            พวกคุณ   มีอะไร   ได้อะไร   ฉลองศรัทธากันให้เต็มอิ่ม

๑๐. ค. ระดับกึ่งทางการ                    ไปดีมาดี    รีรอ   ลดความเป็นทางการลง

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องระดับภาษา  ชุดที่  ๒

๑. ง. (แสตมป์   รถเมล์   คุมสอบ   แทงเรื่อง    เยอะแยะ  –  ไม่ใช้ภาษาทางการ)

๒. ข. (บัตรโดยสาร   วันพฤหัสบดี   ทุจริต   –  ภาษาระดับทางการ)

๓. ค. (รถสองแถว   ทุนกู้ยืม   สอบผ่าน   เอาจริงเอาจัง   –  ไม่ใช่ภาษาทางการ)

๔. ก. (ตอนนี้   รองบริหาร    –  ไม่เป็นภาษาทางการ)

๕. ค.  (๓)   (๔)   (๑)   (๒)

๖. ข. (ก. ข้าพเจ้า – คุณ        ค. โคราชต่างระดับจากอุดรธานี      ง. ชาย  และสุภาพสตรี  ต่างระดับกัน)

๗. ก.  (ป้อนตลาดแรงงาน   ภาษาทางการใช้ตอบสนองตลาดแรงงาน)

๘. ง. (ก. ติว     ข. ยาม   ค. เสีย    ไม่ใช่ภาษาระดับทางการ)

๙. ค. (ภาษาไม่เป็นทางการ   สรรพางค์กาย   อยาก   หัวใจหยุดเมื่อใด   ชีวิตหยุดเมื่อนั้น)

๑๐. ก. (ข. ผู้น้อยใช้คำว่า  อวยพรกับผู้ใหญ่ไม่ได้       ค. อยาก     ง. ให้ศัพท์ยากกับชาวไร่ชาวนา)

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องสำนวน  ชุดที่  ๑

๑. ผ. ขวานผ่าซาก              – พูดตรงๆ  อย่างไม่เกรงใจใคร   โดยไม่คำนึงว่าคำพูดไปบาดใจคนอื่นหรือไม่

๒. ผ. หมายอกไก่             – อาการที่ชายหยอกล้อหญิงในทำนองชู้สาวเป็นทีเล่นทีจริง

๓. ถ. หาเหาใส่หัว              – ทำให้มีภาระต้องมีเรื่องกวนใจและเป็นกังวล

๔. ผ. แกงจืดรู้คุณเกลือ

๕. ถ. น้ำท่วมทุ่ง  ผักบุ้งโหรงเหรง                – พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย

๖. ถ. กำแพงมีหู  ประตูมีช่อง    หรือ   กำแพงมีหู   ประตูมีตา

๗. ผ. ช้างตายทั้งตัว  เอาใบบัวมาปิด              – ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้กันทั่วแล้ว  พยายามปิดบัง

อย่างไรก็ไม่สำเร็จ

๘. ผ. เด็กเลี้ยงแกะ             – ผู้ที่กล่าวเท็จอยู่เสมอจนไม่มีใครเชื่อถือ  แม้จะพูดความจริงในบางโอกาส

ควรใช้  นกสองหัว       – คนที่ไม่น่าไว้ใจ  เพราะทำตัวกลับกลอก  โลเล  ทำตนเข้าด้วยกันทั้งสองฝ่าย

หมาสองราง     – ทำตัวฝักใฝ่ด้วยทั้งสองฝ่าย  ที่ไม่เป็นมิตรกัน  โดยหวังประโยชน์เพื่อตน

๙. ถ. เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ      – หยิบหย่ง    ทำอะไรไม่จริงจัง   ไม่เอาการเอางาน

๑๐. ผ. คลื่นใต้น้ำ                – เหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน   แต่ภายนอกสงบเรียบร้อย   ควรใช้คลื่นกระทบฝั่ง

๑๑. ถ. ตำข้าวสารกรอกหม้อ            – ทำพอให้เสร็จไปชั่วครั้งหนึ่งๆ,  หาเพียงแต่พอกินไปมมื้อหนึ่งๆ

๑๒. ผ. เห็นช้างขี้  ขี้ตามช้าง           – ทำเลียนแบบคนใหญ่คนโต  หรือคนมั่งมี  ทั้งๆ ที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์

หรือความสามารถพอ

ควรใช้ว่า  นายว่าขี้ข้าพลอย    – พลอยพูดผสมโรง  ติเตียน  ผู้อื่นตามนายไปด้วย

๑๓. ผ. ขายผ้าเอาหน้ารอด               – ยอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นที่ตนมีอยู่   เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้,

ทำให้สำเร็จลุล่วงไป  เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้  ควรใช้ว่า

จับแพะชนแกะ    – ทำอย่างขอไปที

๑๔. ผ. มะพร้าวตื่นดก  ยาจกตื่นมี – เห่อหรือตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมี  ไม่เคยได้จนเกินพอดี

๑๕. ผ. ตีขลุบ      – ตู่หรือหยิบฉวยของ  ของผู้อื่น  โดยทึกทักเอาว่าเป็นของตน  ควรใช่  เหมา  ซึ่งแปลว่า

หาความ

๑๖. ถ. กระต่ายตื่นตูม        – คนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่าย  โดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

๑๗. ถ. วัวลืมตีน                 – คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน

๑๘. ผ. จับเสือมือเปล่า      – แสวงหาผลประโยชน์โดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุน   ควรใช้   จับงูข้างหาง  –

ทำสิ่งที่เสี่ยงอันตราย

๑๙. ผ. ผี่ซ้ำด้ำพลอย           – ถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งลงหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้าย

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก     – ทุกข์ยากลำบากที่เกิดซ้อนๆ  เข้ามาในขณะเดียวกัน

๒๐. ผ. สำนวนที่ถูกต้องคือ  คอทั่ง  สันหลังเหล็ก  –  แข็งแกร่ง  ทรหดอดทน

เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องสำนวน  ชุดที่  ๒

๑. ข.

๒. ก. ตีปลาหน้าไซ           – พูดหรือทำให้กิจการของผู้อื่น  ซึ่งกำลังดำเนินเป็นไปด้วยดีกลับเสียไป

ตีวัวกระทบคราด    – โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้   ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและ

ตนสามารถทำได้

๓. ข. ไว้เนื้อเชื่อใจ  กริยา  เช่น  ไว้เนื้อเชื่อใจให้ทำธุระสำคัญๆ  วิเศษณ์  เช่น  มีอะไรก็พูดกับเขาเถอะ

เข้าเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจได้

๔. ค. กรวดน้ำคว่ำขัน        – ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องกันแม้ในชาติหน้า

เด็ดดอกไม้ร่วมกัน        – เคยทำบุญทำกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน  จึงมาอยู่ร่วมกันในชาติหน้า

๕. ข. น้ำพึ่งเรือ  เสือพึ่งป่า              – การพึ่งพาอาศัยกัน

๖. ก. แจงสี่เบี้ย    – พูดชี้แจงอย่างละเอียด  สำนวนนี้มาจากการเล่นการพนันถั่วโป  มีการเขี่ยเบี้ยออกมา

ซึ่งเรียกว่า  “แจง”  เขี่ยออกทีละสี่เบี้ย  จึงเป็นแจงทีละสิเบี้ย  เลยกลายเป็นสำนวนพูด  แจงสี่เบี้ย

๗. ค. รักพี่เสี่ยดาบน้อง     – ไม่รู้จะเลือกสิ่งไหนดี

๘. ง. ผู้ดีเดินตรอก  ขี้ครอกเดินถนน             –

๙. ก. พายเรือคนละที        – ทำงานไม่ประสานกัน   พายเรือในอ่าง  – คิด  ทำ  หรือพูดวกวน  กลับไปกลับมา

๑๐. ข. กินน้ำเห็นปลิง       – รู้สึกตะขิดตะขวางใจ  เหมือนจะกินน้ำเห็นปลิงอยู่ในน้ำก็กินไม่ลง

เฉลยแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา  ชุดที่  ๑

๑. ฉ. ตัวแก้เป็น   ชนิด

๒. ญ. ตัดคำว่า  ที่   หรือคงคำว่า  ที่  แล้วเติมข้อความให้สมบูรณ์

๓. ช. นายกรัฐมนตรีคนก่อนได้รับความนิยม  แต่นายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่ได้รับความนิยม  ทั้งนายกรัฐมนตรี

คนนี้และคนก่อนไม่ได้รับความนิยม

๔. จ. กินจุบกินจิบ              – กินบ่อยๆ  แต่กินทีละน้อย

จุกจิก               – จู้จี้   รบกวน   เล็กน้อย   ถ้าเกี่ยวกับเรื่องกิน   หมายถึง   กินอาหารจำนวนเล็กน้อย

กินแล้วก็แล้วกันไป  ไม่กินพร่ำเพรื่อ  ฉันกินอะไรจุกจุกไปแล้ว  เธอไม่ต้องห่วงหรอก

๕. ค. โปรด          – ใช้เมื่อเป็นประโยชน์แกผู้ฟัง     กรุณา   – ใช้เมื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พูด

๖. ข. เลือกคำใดคำหนึ่งตามเจตนาผู้ส่งสาร  ส่วนใหญ่  หรือ  ทุกคน

๗. ง. ใช้บุพบทผิด  กับ  แก้เป็น   ต่อ

๘. ฌ. มีรูปจำลองหอนางอุสามาตั้งไว้ให้ชมด้วย

๙. ซ. ใช้รูปประโยค  Passive  voice  ควรใช้ว่า  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนำปัญหานักศึกษาออกกลางคัน

มาพิจารณา

๑๐. ก. สตรี – บุรุษ   หรือ  ผู้หญิง – ผู้ชาย

เฉลยแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา  ชุดที่  ๒

๑. ข. (ดุษฎี – ยินดี   ชื่นชม   ดุษณี – นิ่งสงบเพราะยอมรับ   ผลัด – เปลี่ยน   ผัด – เลื่อนออกไป

ปฏิญาณ –  ใช้คำมั่น  โดยสุจริตใจและกล่าวออกมาให้ผู้อื่นรับรู้   มีผู้กล่าวนำเป็นไปตามแบบพิธี

ปณิธาน –  ตั้งความปรารถนาไว้ในใจ  ฉันได้ตั้งปณิธานว่าจะต้องสอบเข้ารับราชการให้ได้

๒. ง. (อธิบายการใช้คำ   กำหนดการ   หมายกำหนดการ   ตกแต่ง   ตบแต่ง)

๓. ง. ก.  แก้และเป็น  กับ   ข. ยื่นคำร้องต่อ    ค. มอบแด่  ไม่ใช่  มอบแก่

๔. ข. คำฟุ่มเฟือย   ประหยัด – อดออม   ตามความคิดของผม  –  ไม่ต้องใช่   รู้จัก – เป็นที่นิยม

๕. ข. สำนวนต่างประเทศ   เต็มไปด้วย   ใช้ชีวิต   ยากเพียงพอกับความสามารถ

๖. ก. ที่จอดรถอาจารย์

๗. ง. ผ้าขาด – ผ้าฉีกขาด  หรือ  ผ้าไม่ครบจำนวน  ทำเสีย – ทำเสียหายหรือให้รีบทำ    เห็นเหมือนคุณ  –

มองเห็น  หรือ  ความคิดเห็น

๘. ง. สนับสนุนอย่างถูกทาง   หลักฐานที่มีเหตุผล   เรื่องพันธุ์พืชสมุนไพรตามรายทาง

๙. ข.   ก.  ค.  ง.   ขาดกริยาหรือภาคแสดงของประโยค

๑๐. ข.   ก. – กำกวม    ค. ใช้คำฟุ่มเฟือย   ง. ซึ่ง  ต้องใช้แทนนาม  และอยู่ติดกับนามที่แทนนั้น   รุนแรงเป็น

คำวิเศษณ์ไม่ใช่นาม

เฉลยแบบฝึกหัดหลักการอ่านและการเขียนสะกดการันต์

๑. ง. (ปะ – หริด   ปะ – หลก)                                        ๖. ข. (อุณหภูมิ   อ่านว่า   อุน – หะ –พูม)

๒. ค.                                                                                     ๗. ง. (ครุศาสตร์บัณฑิต, อินทรียวัตถุ)

๓. ข. (ปะ – ริ – วิ – ตก)                                                  ๘. ก. (ชะลอ   สะคราญ    ทยอย)

๔. ข. (คฤนถ์ – ครึน)                                                         ๙. ก. (คลิก   เล้ย    คร้าบ)

๕. ก. (เมรุ   อ่านคำ   เมน)                                             ๑๐. ข. (เฟี้ยวฟ้าว   บาร์โค้ด   รักที่ซู้ด)

เฉลยแบบฝึกหัดการฟัง

๑.  ข.                                                                                     ๖. ง.

๒. ข.                                                                                     ๗. ข.

๓. ง.                                                                                      ๘. ง.

๔. ค.                                                                                      ๙. ค.

๕ ค.                                                                                       ๑๐. ข.

แบบฝึกหัดเรื่องการพูด

 

๑.      ค

๒.    ง.

๓.     ก.

๔.     ง.

๕.     ข.

๖.      ข.

๗.     ง.

๘.     ก.

๙.      ข.

๑๐.  ง.


 

พิจารณาคำพูดที่เหมาะสม

 

๑.      x

๒.    x

๓.     /

๔.     x

๕.     x

๖.      x

๗.     x

๘.     x

๙.      /

๑๐.  x

๑๑. /

๑๒. /

๑๓. /

๑๔. x

๑๕. /

 

พิจารณาข้อความ ถ้าเขียนถูกให้เขียนอักษร ถ ถ้าเขียนผิดให้เขียนอักษร ผ

 

๑. ผ

๒. ถ

๓. ถ

๔. ถ

๕. ถ

๖. ถ

๗. ผ

๘. ผ

๙. ผ

๑๐. ผ

 

แบบฝึกหัดเรื่องการพูดโทรศัพท์

คำตอบต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางไม่ใช่คำตอบตายตัว

๑.ได้ปรับปรุงการใช้ถ้อยคำทางโทรศัพท์ดังต่อไปนี้

๑. ขอโทษครับ  จะให้ผมเรียนผู้จัดการว่าใครจะขอพูดสายกับท่านครับ   หรือ  ขอโทษค่ะ  กรุณาบอกชื่อ

ด้วยนะคะจะได้เรียนท่านค่ะ  หรือ  รบกวนแจ้งชื่อด้วยนะคะ

๒. ขอความกรุราฝากข้อความถึงท่านอธิการบดีหน่อยครับ

๓. กรุณาตามคุณจินตหรารับสายด้วยค่ะ  หรือ  รบกวนตามคุณจินตหรารับสายหน่อยค่ะ

๔. กรุณาทวนคำพูดอีกสักครั้งครับ  ให้ช้ากว่านี้สักนิด  พอดีเครื่องโทรศัพท์ของผมไม่ค่อยดี  ได้ยินไม่ชัด

๕. กรุณาทวนข้อความได้มั้ยคะ  หรือ  รบกวนทวนข้อความด้วยนะคะ  ดิฉันไม่แน่ใจว่าบอกคุณครบมั้ย

๖. โอ.  เอ.  พรินติ้ง  ครับ   จะพูดสายกับใครครับ

๗. ต้องขอโทษด้วยนะคะ   ตอนนี้ผู้จัดการออกไปพบลูกค้าข้างนอกค่ะ  คุณจะฝากข้อความไว้ก่อนมั้ยคะ

๘. ไม่ทราบว่ามีอะไรให้บริษัทของเรารับใช้ครับ

๙. ขอโทษด้วยนะคะ  พอดีผู้จัดการติดธุระอยู่ค่ะ  อีกสักครึ่งชั่วโมงคุณจะกรุณาโทรมาใหม่   หรือจะให้ท่าน

โทรกลับดีค่ะ

๑๐. ต้องขอโทษด้วยนะคะ  ดิฉันโทรผิด  เข้าใจว่าเป็นเบอร์ของราชภัฎค่ะ

๒. ได้ใช้ความรู้เรื่องศิลปะการพูดโทรศัพท์ปรับปรุงบทสนทนาที่กำหนดให้   ดังนี้

ผู้รับสาย  :  สวัสดีค่ะ   ๐๔๒ – ๑๒๓๔๕๖   บ้านคุณศศิประภาค่ะ

ผู้โทรเข้า  :  ขอโทษครับ   บ้านคุณศศิประภาใช่มั้ยครับ

ผู้รับสาย  :  กรุณาพูดให้ดังกว่านี้ด้วยนะคะ   สงสัยสัญญาณไม่ค่อยดี   เสียงไม่ชัดเจนค่ะ

ผู้โทรเข้า  :  (พูดเสียงดังขึ้น)  ขอโทษครับ   บ้านคุณศศิประภาใช่มั้ยครับ

ผู้รับสาย  :  ใช่ค่ะ  จะให้ดิฉันเรียนท่านว่าใครโทรมาคะ

ผุ้โทรเข้า  :  กรุณาเรียนท่านว่า  ผมภาคย์  ญาติของท่านจะขออนุญาต  พูดโทรศัพท์กับท่านครับ

ผู้รับสาย  :  กรุณารอสักครู่นะคะ

ผู้โทรเข้า  :  ขอบคุณครับ

ครู่ต่อมา

ผู้รับสาย  :  คุณคะ  ต้องขอโทษด้วยค่ะ  พอดีคุณศศิประภาติดธุระสำคัญออกมารับสายไม่ได้เลย  คุณจะ

กรุณาโทรกลับมาใหม่  ตอนสิบเอ็ดโมงได้มั้ยคะ

ผู้โทรเข้า  :  ครับ  กรุณาเรียนท่านว่าอีกครึ่งชั่วโมง   ผมจะโทรกลับ   ขอบคุณครับ   สวัสดีครับ

ผู้รับสาย  :  สวัสดีค่ะ

๓. ได้เติมบทสนทนาทางโทรศัพท์ให้สมบูรณ์

ผู้รับสาย  :  สวัสดีค่ะ  เจริญโฮเต็ล  ยินดีรับใช้ค่ะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  ต้องขอโทษด้วยนะคะ  พอดีท่านติดประชุมอยู่ค่ะ  แต่อีกสักครึ่งชั่วโมงก็คงเสร็จ  ไม่ทราบว่า

คุณมารศรีได้นัดท่านไว้หรือเปล่าคะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  ขอโทษค่ะ  ไม่ทราบว่าจะคยเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน  ถ้าเป็นเรื่องงานให้ท่านอื่นมารับสาย

แทนได้มั้ยคะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  ถ้าอย่างนั้น  กรุณาฝากข้อความไว้ดีมั้ยคะ  ถ้าผู้จัดการประชุมเสร็จ  ดิฉันจะรีบเรียนท่านให้โทร

ถึงคุณมารศรีค่ะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  รบกวนขอทราบหมายเลขโทรศัพท์คุณด้วยค่ะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  แจ้งไว้ดีกว่าค่ะ  พอท่านประชุมเสร็จ  ดิฉันจะได้ต่อโทรศัพท์ให้ท่านเลยค่ะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  ขออนุญาตทวนนะคะ   ๐๔๒ – ๒๒๑๑๖๙, ๐๔๒ – ๒๒๑๙๗๘, ๐๔๒ – ๒๒๒๔๘๗

ถูกต้องนะคะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  ไม่เป็นไรค่ะ  ยินดีรับใช้ค่ะ

ผู้โทรเข้า  :

ผู้รับสาย  :  สวัสดีค่ะ

แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญ  ชุดที่

๑)           ประโยคใจความสำคัญคือ  ความแตกต่างของมนุษย์และสัตว์อีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชัด คือ

เรื่องของการใช้ภาษา

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ ตอนต้นย่อหน้า

๒)          ประโยคใจความสำคัญคือ  การพิจารณาวรรณคดีจึงเป็นไปตามรูปแบบแต่ละรูปๆ นั้น

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ  ตอนท้ายย่อหน้า

๓)         ประโยคใจความสำคัญคือ  การฟังมีความสำคัญเท่าๆ  กับการพูด การอ่านและการเขียน

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ    ตอนกลางย่อหน้า

๔)         ประโยคใจความสำคัญคือ   ศิลปวัฒนธรรมในบ้านเมืองเรามักจะสอดคล้องกับการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน …ชีวิตชาวไทยกับศิลปะความงามจึงแยกกันไม่ออก

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ      ตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้า

๕)         ประโยคใจความสำคัญคือ  ดนตรีไทยเป็นสัญญาณบอกถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน

พิธีกรรม

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ      ตอนต้นย่อหน้า

๖)          ประโยคใจความสำคัญคือ  ในสังคมไทยมีการละเล่นมากมายหลายประเภทให้เด็กๆ ได้เล่นกันเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ      ตอนต้นย่อหน้า

๗)         ประโยคใจความสำคัญคือ    หลังจากลิเกบันตนก็เกิดมี ลิเกลูกบท      ซึ่งเกิดจากมีผู้คิดนำเอาการแสดงลิเกเข้าไปผสมกับการบรรเลงปี่พาทย์

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ      ตอนต้นย่อหน้า

๘)         ประโยคใจความสำคัญคือ  ร้อนจัดหรือเย็นจัดเป็นสิ่งขัดขวางในการรู้รสอย่างมาก 

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ      ตอนต้นย่อหน้า

๙)          ประโยคใจความสำคัญคือ  “อปมาโรค” นี้แปลว่า  “ลมบ้าหมู”

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ      ตอนท้ายย่อหน้า

๑๐)      ประโยคใจความสำคัญคือ     การขยายตัวหรือความเปลี่ยนแปลงของภาษานั้น   ควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์    ไม่ใช่ทำลาย

ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ      ตอนท้ายย่อหน้า

แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญ  ชุดที่ ๒

๑)          ชาวตะวันออกมีความรู้สึกชอบเสื้อผ้าสีสดใส  แต่ชาวตะวันตกนิยมสวมเสื้อผ้าสีหม่นกลมกลืนกับสีหมอกและหิมะ

๒)         เขียดแลว   คือ   กบภูเขาชนิดหนึ่ง    คนชอบล่ามาทำอาหาร  ปัจจุบันเขียดแลวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังจะสูญพันธุ์

๓)         ทองพันชั่งซึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ ๑-๑.๕ เมตร  ใบมีรูปทรงรี  ยาวประมาณสามนิ้ว  ดอกเล็ก  สีขาว  ก้านดอกยาว  มีสองกลีบ  กลีบล่างเล็ก กลีบบนใหญ่กว่ากลีบล่างมาก

๔)         ในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้ชายไทยใช้ผ้าขาวม้าให้เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย  ผ้าขาวม้าจึงเป็นผ้าอเนกประสงค์ใช้ได้แม้กระทั่งเป็นผ้าผูกคอตาย

๕)         คนชนบทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานอย่างมีความสุข

แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญ  ชุดที่ ๓

๑)            ชื่อเรื่อง  แมลง

ใจความสำคัญ  แมลงได้ชื่อว่าเป็นนักสถาปนิก      และนักก่อสร้างมานานก่อนที่มนุษย์จะรู้จักคิดสร้างบ้านเสียอีก

๒)           ชื่อเรื่อง  ภาษาคือการเรียนรู้

ใจความสำคัญ  ภาษาเป็นเรื่องของการเรียนรู้      ย่อมจะมีสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

๓)           ชื่อเรื่อง  คาเวียร์

ใจความสำคัญ  คาเวียร์    ไม่ใช่ชื่อปลาแต่เป็นชื่อไข่ปลาชนิดที่เอามาดองเค็มแล้ว

๔)           ชื่อเรื่อง  ตายอย่างมีค่า

ใจความสำคัญ  ตายอย่างมีค่า  คือ   การให้โรงพยาบาลทำการตรวจศพ   หรือยิ่งไปกว่านั้นให้ศพของตนแก่โรงเรียนแพทย์

๕)           ชื่อเรื่อง  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ใจความสำคัญ  การที่ร้องโวยวายไปเสียก่อนยังไม่ทันจะได้ลองกำลังของตนให้เต็มฝีมือดังนี้ จะให้ใครเขามีแก่ใจช่วยเจ้าได้

แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีตอบคำถาม 5W1H  ชุดที่ ๑

๑)     ง.            ๒)  ค.                   ๓)  ค.                   ๔)  ข.                                   ๕)  ง.

๖)  ก.            ๗)  ง.                    ๘)   ง.                   ๙)   ค.                   ๑๐)  ค.

แบบฝึกหัดการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีตอบคำถาม 5W1H  ชุดที่ ๒

(๑)

๑.   เรื่อง   การจัดแสดงชุดวิวาห์ผ้าไหมไทย

๒.    ใคร    กรมหม่อนไหม

๓.     ทำอะไร  จัดงานแสดงชุดวิวาห์ผ้าไหมไทยในงาน Wedding Fair by Neo2010

๔.     ที่ไหน    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๕.     เมื่อไร    วันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๖.      อย่างไร

๗.     สรุปใจความสำคัญ   กรมหม่อมจัดแสดงชุดวิวาห์ผ้าไหมไทยเพื่อเป็นการขยายตลาดผ้าไหมไทยให้กว้างไกลขึ้น

(๒)

๑.   เรื่อง  การอบรมการปลูกพืชไร้ดิน(ผักไฮโดรโปนิกส์)

๒. ใคร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

๓.  ทำอะไร  เปิดการอบรมการปลูกพืชไร้ดินให้กับบุคคลที่สนใจ

๔.  ที่ไหน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

๕.  เมื่อไร    งานราชมงคลวิชาการ  วันที่ ๑๖-๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

๖.  อย่างไร

๗. สรุปใจความสำคัญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี    จัดการอบรมการปลูกพืชไร้ดิน(ผักไฮโดรโปนิกส์)  ให้กับบุคคลที่สนใจเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และนำไปพัฒนาอาชีพได้

(๓)

๑.   เรื่อง   การจัดสัมมนาเรื่องแผนรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน           การจัดการทรัพยากรน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

๒.  ใคร  สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)   และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

๓.  ทำอะไร  จัดสัมมนาเรื่องแผนรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน           การจัดการทรัพยากรน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

๔.  ที่ไหน      –

๕.  เมื่อไร     วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๖.  อย่างไร

๗.  สรุปใจความสำคัญ  สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)   ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)   จัดสัมมนาเรื่องแผนรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการป้องกันน้ำท่วม   เพื่อจัดทำแผนการป้องกันผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

(๔)

๑.   เรื่อง  การใช้ดนตรีบำบัดโรค

๒.  ใคร  ศูนย์ป้องกันโรคหัวใจ   มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์

๓.  ทำอะไร  ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ดนตรีในการรักษาโรค

๔.  ที่ไหน  ประเทศอเมริกา

๕.  เมื่อไหร่

๖.

๗.  สรุปใจความสำคัญ  นักวิจัยในอเมริกาพบว่าดนตรีสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้

(๕)

๑.  เรื่อง  เฒ่าวัยเกษียณสังหารโหดยกครัว  แค้นญาติเมียฟ้องไล่ออกจากบ้าน

๒. ใคร  นายวิชัย ภุชชงค์

๓.  ทำอะไร  ยิงบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

๔.  ที่ไหน  บ้านเลขที่  54  ซอยจรัญสนิทวงศ์  78  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กทม.

๕.  เมื่อไร  เวลา ๑๔.๐๐ น.  วันที่ ๓ พฤษภาคม

๖.  อย่างไร

๗. สรุปใจความสำคัญ  นายวิชัย ภุชชงค์  อายุ 66 ปี     ยิงบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส  เนื่องจากแค้นที่ถูกคนในครอบครัวฟ้องขับไล่ออกจากบ้านที่ภรรยาได้ทำพินัยกรรมยกให้ญาติของภรรยา

แบบฝึกหัดการอ่านตีความ

(๑)

๑. ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ส่งเสริมความคิดของผู้อ่านในเรื่องค่านิยมการวัดค่าของคนในสังคม

๒. ผู้เขียนใช้หลักเกณฑ์ใดวัดค่าของคน จิตใจ  วัดค่าของคน

๓. ผู้เขียนมีน้ำเสียงเช่นไร  เมื่อกล่าวถึงคนที่มีค่าแต่สังคมไม่ยอมรับ  ขมขื่นใจ  เมื่อกล่าวถึงคนที่มีค่าแต่     สังคมไม่ยอมรับ

๔.  ผู้เขียนเห็นว่าคนในสังคมปัจจุบันใช้เกณฑ์ใดวัดค่าของคน  ผู้เขียนสนับสนุนหรือคัดค้านเกณฑ์ดังกล่าว

ผู้เขียนเห็นว่าคนในสังคมปัจจุบันใช้เงิน  หรือ  ราคา  วัดค่าของคน   ผู้เขียนคัดค้านเกณฑ์ดังกล่าว  จะเห็นได้จากข้อความที่ว่า “จะเจ็บปวดอยู่บ้างก็ตรงคนที่มีราคานั้นเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่มีค่า”

(๒)

๑. จงบอกแนวคิดสำคัญของข้อความนี้  การยกระดับความเสมอภาคของเพศหญิงให้เท่าเทียมกับเพศชาย

๒. ผู้เขียนมีเจตนารมณ์อย่างไร  ชี้ให้เห็นความสำคัญของสตรีและความเสมอภาค

๓. “การเลือกปฏิบัติ”  ในบทประพันธ์ หมายความว่าอย่างไร การให้สิทธิแก่บุรุษเหนือสตรี

๔. ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งใดทำให้ผู้หญิงและชายไม่มีความเท่าเทียมกัน  การจำกัดบทบาทหน้าที่ของสตรี

(๓)

๑.  จงตีความด้านเนื้อหาของบทประพันธ์นี้

คลื่นทั้งหลาย หมายถึง อุปสรรคต่างๆ ซึ่งจะซัดโถมเข้ามาในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา

ฉะนั้นเมื่อประสบปัญหากับอุปสรรคก็อย่าเกรงกลัว หรือหลีกหนี ให้ต่อสู้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

๒.  บทประพันธ์นี้ตีความด้านน้ำเสียง ได้ว่าอย่างไร

ผู้เขียนต้องการให้กำลังใจให้ต่อสู้อุปสรรค

(๔)

๑.  จงตีความด้านเนื้อหาของบทประพันธ์นี้

ถ้าได้อะไรตามที่ใจเราอยากได้  ข้าวของต่างๆ ก็จะเต็มไปหมด

๒.  บทประพันธ์นี้ตีความด้านน้ำเสียง ได้ว่าอย่างไร

ให้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่

(๕)

๑.  จงตีความด้านเนื้อหาของบทประพันธ์นี้

กลิ่นหอมของดอกไม้จะส่งไปได้เฉพาะตามกระแสลมเท่านั้น แต่ คุณค่าความดีของคนสามารถส่งไปทุกทิศ

๒.  บทประพันธ์นี้ตีความด้านน้ำเสียง ได้ว่าอย่างไร

คุณค่าของคนหอมยิ่งกว่ากลิ่นหอมของดอกไม้

เฉลยแบบฝึกหัดการเขียน ชุดที่ ๑

๑.    ง.     (๒)    (๔)    (๑)   (๕)    (๓)

๒.   ก.    (๒)    (๑)    (๕)   (๔)    (๓)

๓.   ข.    (๔)    (๒)   (๑)    (๓)

๔.   ข.    (๒)    (๕)   (๑)    (๓)    (๔)

๕.   ง.    (๒)    (๔)    (๕)    (๑)    (๓)

๖.   ก.    (๑)    (๔)    (๓)    (๒)

๗.  ง.     (๒)    (๑)    (๔)    (๓)

๘.  ข.    (๓)    (๒)    (๑)    (๔)

๙.   ง.    (๕)    (๑)    (๓)    (๔)    (๒)

๑๐.  ง.    (๔)    (๑)    (๓)    (๒)

๑๑.  ง.    (๓)    (๕)    (๑)    (๔)    (๖)     (๒)

๑๒.   ข.    (๓)    (๑)    (๔)    (๒)    (๕)

๑๓.   ง.    (๑)    (๓)    (๒)    (๔)

๑๔.   ก.    (๒)    (๔)    (๓)    (๑)

๑๕.   ตัวเลือกผิดให้แก้ใหม่ดังนี้

ก.    (๑)    (๓)    (๒)    (๔)

ข.    (๒)    (๔)    (๑)    (๓)

ค.    (๓)    (๒)    (๔)    (๑)

ง.     (๑)    (๒)    (๔)    (๓)

เฉลย   ข้อ   ค.

เฉลยแบบฝึกหัดการเขียนชุดที่ ๒

ตอนที่  ๑        ประโยคที่ควรใช้เป็นประโยคใจความสำคัญ   ได้แก่

 

๑.         ข.

๒.        ก.

๓.        ก.

๔.        ข.

๕.        ข.

๖.         ก.

๗.        ข.

๘.        ก.

๙.         ข.

๑๐.     ข.


 

ตอนที่   ๒                  ได้พิจารณาหาข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้าแต่ละย่อหน้า  พร้อมทั้งแก้ไข

๑. ย่อหน้านี้ขาดเอกภาพ   ข้อความ ๒ ประโยคข้างท้าย ( การแต่งกาย …….เคมี )  ไม่สนับสนุนประโยคใจความสำคัญ

                     แนวทางแก้ไข ๑.  ตัดข้อความ  ๒  ประโยคข้างท้ายออกไป  หรือ

                     ๒. ขยายข้อความในประโยคใจความสำคัญให้ครอบคลุมถึงสองประโยคข้างท้าย

๒. ข้อบกพร่อง  คือ  ใจความของย่อหน้า ๒ ย่อหน้ายังเป็นใจความเดียวกันไม่ต้องขึ้นย่อหน้าใหม่

แนวทางแก้ไข    ให้รวบข้อความสองย่อหน้าเป็นย่อหน้าเดียวกัน  เพราะมีใจความสำคัญเป็นใจความเดียวกัน

ตอนที่   ๓                   ได้นำประโยคใจความสำคัญและประโยคประกอบหรือประโยคสนับสนุนที่กำหนดให้ไปเรียบเรียง        เป็นย่อหน้า

–         เรียงลำดับประโยคใจความสำคัญใหม่เป็น  ๒ , ๓ , ๑  ให้นักศึกษาทดลองเรียงก่อนพร้อมทั้งเสนอเหตุผลว่าเหตุใดจึงเรียงเช่นนั้น

–         นำประโยคสนับสนุนไปขยายประโยคใจความสำคัญ  ดังนี้

๒.           ลงทุนน้อยกว่าการปลูกผักชนิดอื่น

ประโยคขยายคือ  ๒.  หาเมล็ดพันธุ์ …………………………. ขนาดเดียวกัน

๓.                 การบำรุงรักษาง่ายกว่าต้นไม้อื่น

ประโยคขยายคือ ๔.  มะละกอเป็นพืช …………………… เหมือนพืชผักชนิดอื่น

๑.                  มะละกอให้ประโยชน์มากกว่าผลไม้และผักอย่างอื่น

ประโยคขยายคือ                  ๑ , ๓ , ๕ , ๖

–                            แนวทางการเขียนย่อหน้า

การปลูกมะละกอดีกว่าการปลูกพืชผักชนิดอื่นหลายประการ  คือ  ประการแรกลงทุนน้อยกว่า

การปลูกพืชชนิดอื่น  กล่าวคือ  หาเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายและปุ๋ยที่มีปริมาณน้อยกว่าต้นไม้อื่นที่มีขนาดเดียวกัน  ประการที่สอง  การบำรุงรักษาง่ายกว่าต้นไม้อื่น  เพราะ  มะละกอเป็นพืชที่มีศัตรูน้อย  ไม่มีแมลงหรือมีเชื้อรารบกวน  จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพ่นยาฆ่าแมลงหรือพวกเชื้อราเหมือนพืชผักชนิดอื่น  และประการสาม  มะละกอให้ประโยชน์มากกว่าผลไม้และผักอย่างอื่น  กล่าวคือ  มะละกอให้ผลตลอดปี  ซึ่งผลไม้หรือผักอย่างอื่นส่วนมากมักจะออกผลไปตามฤดูกาล

และผลมะละกอใช้รับประทานได้ทั้งดิบและสุก  ให้คุณค่าอาหารสูง  ยางมะละกอยังช่วยทำให้เนื้อเปื่อย  ช่วยในการย่อยอาหารได้ดี  นอกจากนั้นต้นมะละกอมีรูปทรงโปร่ง  ใบเป็นจักๆ  สวยงาม  เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งได้อีกด้วย

 

แบบฝึกหัดการเขียนชุดที่ ๓

การวางโครงเรื่อง

๑.   คำตอบ                ( ค ) – ( ง ) – ( จ ) – ( ก ) – ( ข )

๒.  คำตอบ                ( ก ) – ( จ ) – ( ง ) – ( ข ) – ( ค )

๓.   คำตอบ               ( ง ) – ( ก ) – ( ค ) – ( ข ) – ( จ )

๔.   คำตอบ               ( ข ) – ( ง ) – ( ค ) – ( ก ) – ( จ )

๕.   คำตอบ               ( ข ) – ( ง ) – ( ค ) – ( จ ) – ( ก ) – ( ฉ )

๖.    ได้วางโครงเรื่องหนังสือประเทที่ฉันชอบอ่าน  ดังนี้

๑.       เรื่องอ่านเล่น

ก. นวนิยายประวัติศาสตร์

ข. เรื่องนักสืบ

ค. เรื่องรักๆใคร่ๆ ( ในโจทย์พิมพ์ผิดเป็นเรื่องรักใคร่ ถ้าจะแก้ควรแก้เป็นเรื่องความรักของหนุ่มสาว )

๒.       เรื่องวิชาการ

ก. ชีวประวัติ

๑ ) นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

๒ ) นักรบ

ข. เรื่องวิทยาศาสตร์และการทดลองทางอวกาศ

ให้นักศึกษาบอกเหตุผลที่ตัดหัวข้อ ตำราที่เป็นวิชาการ

แบบฝึกหัดการเขียนชุดที่ ๕

การเขียนขยายความ

คำตอบต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางโดยนำข้อความมาขยายความได้ดังนี้

อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้า เราไม่ได้กินอาหารนับจากมื้อเย็นประมาณสิบชั่วโมง โดยระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำ ในขณะที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ เราจะรู้สึกหิว เพราะร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มเติม

หากเรายังไม่ได้เติมพลังงานให้แก่ร่างกาย หรือยังไม่ได้กินอาหารเช้า ร่างกายต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในตับ ซึ่งร่างกายเก็บเป็นเสบียงไว้ใช้ในยามจำเป็นเพื่อมาเพิ่มระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ แต่พลังงานส่วนนี้จะถูกใช้หมดไปเพราะไม่มีพลังงานใหม่มาทดแทน การไม่รับประทานอาหารเช้าทำให้เราแก่เร็วกว่าปกติเพราะร่างกายดึงพลังงานจากส่วนอื่นมาใช้งานและผลิตสารอนุมูลอิสระออกมา การไม่รับประทานอาหารเช้ายังทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคข้อและกระดูกอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต

เมื่อเราทราบแล้วว่าอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญและมีประโยชน์ที่สุดกับชีวิตมนุษย์ดังนั้นเราควรรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวันและทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่

แบบฝึกหัดการเขียนชุดที่ ๖

 

๑.      ง.

๒.    ง.

๓.     ง.

๔.     ง.

๕.     ง.

๖.      ค.

๗.     ค.

๘.     ง.

๙.      ข.

๑๐.  ง.

 

แบบฝึกหัดการเขียนชุดที่ ๘

ตอนที่ ๑


๑.      ง.

๒.    ฐ.

๓.     ฎ.

๔.     ค.

๕.     ฉ.

๖.      ญ.

๗.     ซ.

๘.     ฑ.

๙.      ซ.

๑๐.  จ.

 

๑๑.

 

 

ตอนที่ ๒

๑.      ก.

๒.    ค.

๓.     ข.

๔.     ค.

๕.     ข.

 

ตอนที่ ๓

                    ๑. ความหมายของรายงานการประชุมคือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมารวมตัวกันปรึกษาหารือหรือแสดงความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

๒. การประชุมมีความสำคัญต่อบุคคล ต่อองค์กรหรือหน่วยงานในระดับต่างๆ เป็นอย่างมาก เช่น การบริหารของคณะรัฐมนตรี  การบริหารงานของระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  งานบริหารธุรกิจหรือเอกชนอื่นๆ    เพราะการทำงาน  การแก้ไขอุปสรรคปัญหา การสื่อสาร  เพื่อความเข้าใจดีต่อกันให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันนั้นต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกัน มีข้อตกลงกัน มีการวางแผนงานร่วมกัน เมื่อทำงานไปได้ในระดับหนึ่ง ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นจำเป็นต้องประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นปัญหาของบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์หรือแนวทางในการบริหารจัดการ ต้องอาศัยการประชุมปรึกษาหารือทั้งสิ้น

๓. เอกสารที่เลขานุการต้องเตรียมคือ

๑. กระดาษสำหรับจดบันทึก            ๒. ปากกา

๓. เครื่องบันทึกเสียง                         ๔. รายงานการประชุมของการประชุมครั้งที่แล้ว

๔. ส่วนประกอบของการเขียนรายงานการประชุมมี ๑๑ ส่วน ดังนี้

๑. รายงานการประชุม                       ๒. ครั้งที่

๓. วันที่                                                 ๔. สถานที่

๕. ผู้มาประชุม                                    ๖. ผู้ไม่มาประชุม

๗. ผู้เข้าร่วมประชุม                           ๘. เวลาเริ่มประชุม

๙. ข้อความ                                           ๑๐. เวลาเลิกประชุม

๑๑. ผู้จดรายงานการประชุม

๕. ระเบียบวาระการประชุมมี ๕ ขั้นตอนคือ

๑.     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๒.    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)

๓.    เรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องที่ค้างจากที่ประชุมครั้งก่อน

๔.    เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา หรือเรื่องที่เชิญให้มาประชุม ( อาจมีหลายหัวข้อเรื่อง )

๕.    เรื่องอื่นๆที่อาจมีเพิ่มเติมขึ้น และไม่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม

๖.

ตอนที่ ๔

 

๑.      ง.

๒.    ง.

๓.     ง.

๔.     ง.

๕.     ง.

๖.      ข.

๗.     ง.

๘.     ข.

๙.      ค.

 

Advertisements

1. รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 คะแนนสอบครั้งที่ 2 และคะแนนสอบครั้งที่ 3 หาคะแนนรวมแล้ว แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

     1. ข้อมูลเข้า คือ คะแนนสอบครั้งที่ 1, คะแนนสอบครั้งที่  2 และคะแนนสอบครั้งที่ 3

     2. ข้อมูลออก คือคะแนนรวม

     3.  วิธีประมวลผล

          3.1 รับคะแนนสอบครั้งที่ 1, คะแนนสอบครั้งที่  2 และคะแนนสอบครั้งที่ 3

          3.2 นำคะแนนทั้ง 3 มาบวกกัน

     4. แสดงคะแนนรวม

 

 

 

 

 

2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับความสูง และฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

     1. ข้อมูลเข้า คือ ความสูงและความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยม

     2. ข้อมูลออก คือ พื้นที่ฐานของรูปสามเหลี่ยม

     3.  วิธีประมวลผล

          3.1 รับค่าความสูงและความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยม

          3.2 นำความสูง และความยาวฐานมาแทนในสูตร 1/2 * ฐาน * สูง

    4.  แสดงพื้นที่ฐานทางจอภาพ

3. หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

     1. ข้อมูลเข้า ค่าตัวเลข 10 จำนวน

     2. ข้อมูลออก นำจำนวนตัวเลขทั้ง 10 มาบวกกัน

     3. วิธีการประมวลผล

          3.1 รับค่าตัวตั้งแต่ 10 จำนวน

          3.2 นำตัวเลขทั้ง 10 มาบวกกัน

          3.3 นำผลบวกหารด้วย 10

     4. แสดงผลทางเครื่องพิมพ์

 

 

โครงสร้างแบบมีทางเลือก  (Selection structure)

          คือ โครงสร้างที่มีเงื่อนไขขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธี การประมวลผลขั้นต่อไป และจะมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผล การตัดสินใจอาจมีทางเลือกทางเดียวหรือโครงสร้างที่มีทางเลือก 2 ทาง เราเรียกชื่อว่าโครงสร้างแบบ  if…then…else และโครงสร้างที่มีทางเลือกมากกว่า  2  ทาง เราเรียกชื่อว่า โครงสร้างแบบ case ซึ่งสามารถแสดงการทำงานของโครงสร้างนี้โดยใช้ผังงานได้ดังรูป    

                การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then…else ทางเลือก 2 ทาง    

 

 

                  การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then ทางเลือกทางเดียว  

 

                   การทำงานของโครงสร้างแบบมีทางเลือก if…then ทางเลือกทางเดียว

 

โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ (Loop)

           กระบวน การหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบอัลกอริทึม ก็คือความสามารถในการวนลูปของการทำงานของกลุ่มคำสั่งตามที่นักพัฒนาต้องการ ดังนั้นสำหรับตอนนี้ ก็จะนำเสนอการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้บางส่วนของคำสั่งสามารถมีการวนซ้ำได้หลาย ครั้ง สำหรับคำสั่งที่สามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำในภาษา c ได้แก่ While, Do-while และ for

 

ตัวดำเนินการตรรกะ

ตัวดำเนินการตรรกะใช้สำหรับเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างนิพจน์ระหว่าง 2 นิพจน์ขึ้นไป
ผลจากความเชื่อมโยงดังกล่าวจะออกมาเป็นจริงหรือเท็จ

&&
||
!
และ (and)
หรือ (or)
ไม่ (not)

ตรรกะ และ จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ นิพจน์ 2 นิพจน์ทั้งสองข้างเป็นจริง
กรณีที่เหลือเป็นเท็จทั้งหมด

ตรรกะ หรือ จะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ นิพจน์ 2 นิพจน์ทั้งสองข้างเป็นเท็จ
กรณีที่เหลือเป็นจริงทั้งหมด

ตรรกะ ไม่ ใช้กลับค่าความจริง
จาก จริง จะเป็น เท็จ
จาก เท็จ จะเป็น จริง

 

คำสั่ง Continue

           ในภาษา PHP คำสั่ง continue ถูกใช้ภายในโครงสร้างลูปเพื่อทำการข้ามการทำงานลูปปัจจุบัน ไปทำงานในลูปต่อไป ซึ่งคำสั่ง continue นั้นได้มี optional ที่เป็นตัวเลขเพื่อระบุว่าต้องการข้ามการทำงานในลูประดับ (level) ไหน

 

คำสั่ง Break

          คำสั่ง break เป็นคำสั่งที่สั่งให้หยุดการทำงานของบล็อกคำสั่งนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น for, foreach, while, do-while หรือ switch ก็ตาม ซึ่งเมื่อเจอคำสั่ง break นี้มันจะหยุดประมวลผลคำสั่งต่อไป แล้วจะกระโดดออกจากบล็อกคำสั่งดังกล่าวทันที

 

คำสั่ง Switch

          คำสั่ง switch นั้นมีลักษณะการทำงานคล้ายกับคำสั่ง if มาก ซึ่งจะถูกใช้ในกรณีที่เมื่อเราต้องการเปรียบเทียบตัวแปร ที่มีค่าต่าง ๆ กัน และทำการประมวลผลคำสั่งแตกต่างกันไปตามค่าของตัวแปร

#include”stdio.h”

#include”conio.h”

main()

 {

int age; char name[20];

 printf(“Input your name : “);

 scanf(“%s”,&name);

printf(“Input age : “);

scanf(“%d”,&age);

getch();

 }

คำสงวน

auto
default
float
register
struct
volatile
break
do
far
return
switch
while
case
double
goto
short
typedef
char
else
if
signed
union
const
enum
int
sizeof
unsigned
continue
extern
long
static
void

 

หลักการตั้งชื่อ

          1 ) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z  หรือ a-z  หรือเครื่องหมาย _   (Underscore) เท่านั้น
          2) ภายในชื่อตัวแปรให้ใช้ตัวอักษร A-Z  หรือ a-z  หรือตัวเลข 0-9  หรือเครื่องหมาย _
          3) ห้ามเว้นช่องว่างภายในตัวแปร  หรือใช้สัญลักษณ์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2)
          4) การใช้ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กมีความแตกต่างกัน  โดย Name จะถือว่าเป็นคนละตัวกับ NAME และ name
          5) ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับคำสงวน (Reserved Word) โดยคำสงวนเป็นคำที่ภาษาC กำหนดความหมายการนำไปใช้งานไว้แล้ว  ดังนั้นจะตั้งชื่อเพื่อนำไปใช้เป็นชื่อตัวแปรไม่ได้  คำสงวนในภาษาC

 

ตัวแปร

           ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการ ทำงานของโปรแกรม  โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย  เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล  ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้

 

ชนิดของข้อมูล

          1.  ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Character) คือข้อมูลที่เป็นรหัสแทนตัวอักษรหรือค่าจำนวนเต็มได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข และกลุ่มตัวอักขระพิเศษใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 1 ไบต์
          2. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer)  คือข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม  ได้แก่ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ ใช้พื้นที่ในการเก็บ 2 ไบต์
          3. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer) คือข้อมูลที่มีเลขเป็นจำนวนเต็ม  ใช้พื้นที่  4 ไบต์
          4. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม (Float) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ขนาด 4 ไบต์
          5. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บ 8 ไบต์

 

ค่าคงตัวและค่าคงที่

           ค่าคงที่ (Constant) คือ ทุกนิพจน์ที่มีค่าแน่นอน (Fixed Value) อาจเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม ตัวอักขระหรือสายอักขระ

การรับข้อมูลนำเข้า

          การรับข้อมูลในภาษาซี จะใช้การเรียกฟังก์ชั่นที่มีมากับภาษาซีมาทำงาน การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดสามารถทำได้โดยการเรียกใช้ฟังก์ชั่น scanf( ) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐานสำหรับรับข้อความจากคีย์บอร์ด โดยสามารถรับข้อมูลได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม ( int) ทศนิยม ( float) อักขระ ( char) หรือข้อความก็ตาม รูปแบบการเรียกใช้คำสั่ง scanf(  

ตัวดำเนินการคำนวณ

 

นิพจน์

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.